Bestuursrecht

Het bestuursrecht, ook wel administratiefrecht genoemd, is het geheel van rechtsregels, dat de bestuurlijke bedrijvigheid beheerst van overheidsorganen, die tot de uitvoerende macht behoren. Het is een onderdeel van het publiek recht.

Bij vragen in het kader van het bestuursrecht kunt u denken aan geschillen met overheden, zoals gemeenten en provincies. U kunt ook denken aan geschillen met semi-overheden. Een semi-overheidsbedrijf is een organisatie, die dicht tegen de overheid aan zit. Zij voert meestal wettelijke taken uit en dient een uitgesproken publiek belang. De financiering van dit soort organisaties vindt meestal (grotendeels) plaats via publieke financiering. 

Energierecht/regulering

Energierecht is een verzamelnaam voor alle wet- en regelgeving, die van toepassing is op de productie, de handel, het transport, de levering en het gebruik van energie. Er zijn specifieke wetten, zoals de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet. Ook meer algemene wetten, zoals de Alegemene wet bestuursrecht, de Milieuwet, de Mededingingswet, het fiscaalrecht en het contractenrecht zijn van toepassing.

De energiemarkt is een vrije markt, die ter bescherming van de gebruikers gedeeltelijk is gereguleerd. Dit spanningsveld levert tal van juridische en beleidsmatige vragen op.

Daarnaast is de energiemarkt in beweging. We zijn met ons allen op weg naar een meer duurzame samenleving. Deze transitie vraagt om aanpassing van de huidige wet- en regelgeving en om aanpassing van alle spelers in het veld.. Beleidsmatige vraagstukken en de juridische en praktische inpassing daarvan vragen hier om de aandacht.

Civiel recht

Civiel recht wordt ook wel burgerlijkrecht of privaatrecht genoemd. Het civiel recht bestaat uit een inhoudelijk deel en een procesmatig deel. Bij het inhoudelijke deel, ook wel het materiƫle deel genoemd, gaat het om het geheel aan regels, dat de verhoudingen tussen burgers, bedrijven en hun goederen regelt. Bij het procesmatige deel, ook wel het formele deel genoemd, gaat het om de regels die zien op de handhaving van het inhoudelijke deel.

De belangrijkste inhoudelijke regels van het civiel recht zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek. Het contractenrecht is onderdeel van het Burgerlijk Wetboek. Ook de regels omtrent algemene voorwaarden zijn hierin te vinden.

Bedrijfsrecht

Bedrijfsrecht is een verzamelnaam voor alle wet- en rgelgeving, die van toepassing is op de handel en op bedrijven. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het contractenrecht, algemene voorwaarden, het verzekeringsrecht en het aansprakelijkheidsrecht.